BingeClock, how long does it take to watch every episode of Ai Yori Aoshi? 

more on BingeMeme