Bingeclock, how long does it take to watch every episode of Gun Shy?