BingeClock, how long does it take to watch every episode of Yu Yu Hakusho? 

more on BingeMeme