Bingeclock, how long does it take to watch every episode of Ga-rei: Zero?